Cégnév: Idrive Phone Bt.
Székhely: H-8200 VESZPRÉM, Munkácsy Mihály u. 1/H. 4. em 10. ajtó
Telefon: +36 30 395 5349
email cím: [email protected]
Cg. szám: 19-06-509856
Adószám: 2614003-1-19

A munkalapon feltüntetett személy.

A megrendelő által Szolgáltatónak átadott telefonkészülék, telefontartozék, illetve alkatrész, különösen iPad és iPhone készülékek meghibásodásának javítása, DÍJ ellenében.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Megrendelő a javítani kért készüléket munkalap felvétele mellett adja át a Szolgáltatónak. Megrendelő a munkalapon feltünteti a nevét és elérhetőségeit, a készülék azonosítását szolgáló adatokat, valamint megjelöli a készülék általa észlelt hibáját. Amennyiben a Szolgáltató a javításra vonatkozó megrendelést elvállalja, úgy a készüléket átveszi. Felek között a javítási szerződés jelen ÁSZF elfogadásával, a munkalap aláírásával és a készülék átadásával jön létre.

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kijelenti,
– hogy a Szolgáltatónak átadott készülék tekintetében rendelkezési és használati joga áll fenn;
– hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készülék Szolgáltató általi javítását akadályozná vagy korlátozná;
– hogy Megrendelő szavatolja a készülék felett jogszerűen szerzett rendelkezési és használati jogát;
– hogy a készüléken található szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

Szolgáltató az átvett készüléket a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében bevizsgálja. Megrendelő a bevizsgálás díját abban az esetben is köteles megfizetni, ha a javításra végül nem kerül sor vagy nem javítható a készülék!
A bevizsgálás díja készüléktől függetlenül: bruttó 4.990.- Ft.
Amennyiben a bevizsgálás eredményeként kiderül, hogy a jelzett hibajavítása bonyolultabb vagy költségesebb, mint hogy az előzetesen várható volt, úgy a Szolgáltató magasabb javítási díjra tarthat igényt. A javítás különösen akkor tekinthető bonyolultabbnak vagy költségesebbnek, ha valódi hiba jelentősebb a jelzett hibánál, vagy ha a jelzett hibával összefüggő más hibák is feltárásra kerülnek. Szolgáltató a magasabb javítási díj iránti igényét a bevizsgálást követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a Megrendelőnek bejelenteni. Amennyiben a Megrendelő a magasabb javítási díjat nem fogadja el, úgy a szerződést bármelyik FÉL azonnali hatállyal felmondhatja, és csak a BEVIZSGÁLÁSI díjat kell kifizetnie a Megrendelőnek. A készülék javítását a Szolgáltató a magasabb javítási díjban való megállapodást megelőzően csak saját kockázatra folytathatja. Amennyiben a bevizsgálás eredményeként a Szolgáltató megállapítja, hogy a hiba nem javítható, vagy olyan ok merül fel, amely miatt a javítást megtagadhatja, jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

Szolgáltató az alábbi esetekben jogosult a javítást megtagadni és a szerződéstől elállni:
– Beázott készülék és/vagy
– Más személy által korábban szakszerűtlenül szerelt készülék esetén.

A Szolgáltatót az általa végzett javításért a Ptk. szerinti szavatosság terheli. A szavatossági jog érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Ptk. 6:249§ bekezdése, valamint a 6:157. § – 177. § szakaszai tartalmazzák.

Szolgáltató kizárja szavatossági vagy kárfelelősségét az alábbi esetekben:
– Beázott készülék javítása esetén; Szolgáltató kizárólag csak az általa cserélt alkatrészek tekintetében vállal felelősséget. Megjegyzés: A beázott készülék a Szolgáltató részére történő átadás és a tényleges javítás megkezdése közötti időben is károsodhat! Az alaplap beázása esetén előfordulhat, hogy a készülék végleg nem bekapcsolható állapotba kerül!
– Sérült, törött vagy deformált készülék javítása esetén;
– Szakszerűtlen összeszerelt vagy hiányos készülék javítása esetén;
– A készülék átvételekor nem jelzett, illetve nem észlelhető hibák tekintetében;
– A készüléken tárolt adatok tekintetében;
Szolgáltató az adatvesztésért sem szoftveres, sem hardveres beavatkozás esetén nem vállal felelősséget.
– Utángyártott, illetve gyenge minőségű alkatrészek, valamint az ezek okozta hibák tekintetében.
– A típus és szériahibák tekintetében.
– Az akkumulátorok tekintetében.
– Szoftverek rendeltetésszerű működését Szolgáltató nem tudja garantálni, így a szoftverhibák vonatkozásában mint szavatossági, mind kárfelelősségét kizárja. Megjegyzés: A szoftverek kapcsán felmerülő hibák általában a gyártó/fejlesztő előtt érvényesíthetők.
– Futárcég által történő szállítás esetén a szállítás során keletkezett károkért.  Megrendelő a csomag futárnak történő átadásával elfogadja és tudomásul veszi jelen ÁSZF-et.
– A GARANCIA kizárólag a munkalapon feltüntetett időpontig érvényes – és csak az elvégzett – A MUNKALAPON JELZETT! – szolgáltatásokra érvényes ! A jelentkezett hibát a megrendelő köteles azonnal jelezni a szolgáltató felé – 2 HÉTEN BELÜL ! 2 HÉT Letelte után érvényét veszti a GARANCIA, mert a beépített hibás alkatrész akár tovább károsíthatja a készüléket, vagy teljesen működésképtelenné is teheti azt, amire a SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget, mert nem lett időben helyrehozva a hiba.

Amennyiben a készülék javítása befejeződött és a készülék átvehető, úgy arról a Szolgáltató telefonon/elektronikus levél útján értesíti a Megrendelőt! Amennyiben a bevizsgálás várható időtartama a munkalapon jelzett időtartamot meghaladja, úgy erről a Szolgáltató köteles a Megrendelőt értesíteni.

Megrendelő az átvételről való értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a készüléket a Szolgáltatótól átvenni. Amennyiben Megrendelő a készüléket a fenti határidőn belül nem veszi át, Szolgáltató jogosult nettó 500,-Ft / nap tárolási díjat felszámítani.
Szolgáltatót a készülék tekintetében követeléseinek biztosítása céljából kézizálogjog illeti meg. Amennyiben az átvételről való értesítést követő 30 (harminc) naptári napon belül Megrendelő a készüléket nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit a zálogtárgyból kielégíteni. Szolgáltató a készüléket csak a MUNKALAP SORSZÁM átadása mellett adja ki a Megrendelőnek. Megrendelő személyazonosságát Szolgáltató felhívására igazolni köteles.
Szolgáltató a megrendelő munkalap sorszám kiadott példányával visszaélés esetén az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

A javítási díj módosítására a 7. pontban foglaltak az irányadók. Megrendelő a bevizsgálási és a javítási díjat legkésőbb a készülék részére történő kiadásával egyidejűleg köteles Szolgáltatónak készpénzben megfizetni. Szolgáltató a díjfizetésig jogosult a készüléket visszatartani.

Szolgáltató a Megrendelő részére szóló értesítéseket a Megrendelő munkalapon feltüntetett elérhetőségére küldi meg. Az SMS és Email üzenet útján közölt értesítések a feladást követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Megrendelőnél keletkező technikai hibák az értesítés kézbesített jellegét nem befolyásolják. Megrendelő nem hivatkozhat elérhetőségei megváltozására, ha a változásról Szolgáltatót hitelt érdemlően nem tájékoztatta. Amennyiben harmadik személy visszaél Megrendelő elérhetőségével, úgy az ebből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A javítási szerződés határozatlan időre jön létre, a szerződés annak teljesítésével szűnik meg. Felek a jelen ÁSZF-ben foglalt esetekben gyakorolhatják elállási, illetve felmondási jogukat. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Szolgáltató addig felmerült díját és esetleg felmerülő kárát megtéríteni.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkalapon megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében a vonatkozó szabályozásnak megfelelően kezelje és tárolja, valamint a javítási szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő adatait biztonságosan kezeli, azokat harmadik személy részére semmilyen körülmények között – kivéve hatósági és bírósági ügyek – nem adja ki.

Megrendelő hozzájárul, hogy e-mail címére Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. Megrendelő a hírlevél küldését írásban (email üzenetben) bármikor visszamondhatja.

– Alaplap javítás esetén, ha sikertelen az alaplap javítás, akkor bruttó 5.990.- Ft munkadíjat számolunk fel, mely összeg ebben az esetben a bevizsgálási díjat már tartalmazza.
– Vizet kapott eszközök javítása esetén az ultrahangozás díja minden esetben, sikerességtől függetlenül fizetendő, melynek díja bruttó 8.990.- Ft.